Všeobecné podmínky

Pronájem pracovního nářadí:

co je potřeba

Všeobecné podmínky

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Půjčovna VP
(dále jen „pronajímatel“)
a
1.1 (Firma či jméno a příjmení):
sídlo či trvalé bydliště:
IČO či RČ, doklad a číslo průkazu:
uvedeno v dokumentu Smlouva o pronájmu pracovního nářadí, který je součástí celých smluvních listin.
(dále jen „nájemce“)

pronajímatel a nájemce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o nájmu movité věci

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je přenechání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a platil za to pronajímateli nájemné.
2.2 Pronajímatel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc pracovní stroje a nářadí (dále jen „předmět nájmu“).
2.3 Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu na základě uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.
2.4 Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za účelem obvyklým účelem nájmu.
2.5 Nájemce tímto potvrzuje, že mu předmět nájmu byl pronajímatelem předán při podpisu této smlouvy spolu se všemi potřebnými doklady a příslušenstvím. / Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu v den podpisu smlouvy.
2.6 Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených přenechává předmět nájmu nájemci do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele přijímá do nájmu.
2.7 Smluvní strany potvrzují, že si předmět nájmu před jejím předáním prohlédly a že je věc přenechána nájemci ve stavu způsobilém k užívání, tj. na předmětu nájmu nejsou žádné nedostatky s výjimkou těchto vad: (uvedou se v dokumentu, budou-li nějaké)

3. Trvání nájmu, nájemné

3.1 Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou.
3.2 Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodu smluvní stran a jeho výše je uvedena ve Smlouvě o pronájmu pracovního nářadí.
3.3 Nájemné je splatné buďto při předání věci k užívání nájemcem, nebo při jeho vrácení. Součástí je také záloha, která je dána sazebníkem pronajímatele a je uvedena ve Smlouvě o pronájmu pracovního nářadí.
3.4 Náklady za poškození věci nese nájemce v případě špatné manipulace, nedodržení pracovního postupu apod.
3.5 Pokud nájemce nevrátí půjčené nářadí ve stanovenou dobu a na stanoveném místě, pronajímatel má právo na smluvní pokutu 500 Kč. Pokud nájemce vrátí věc neočištěnou, má právo pronajímatel na poplatek za čištění. Ten se rovná 150 Kč.
3.6 Smluvní pokuta bude odečtena ze zálohy.
3.7 Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
3.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této smlouva trvá i po ukončení této smlouvy.

4. Další ujednání v souvislosti s nájmem

4.1 Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám.
4.2 Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese pronajímatel, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil nájemce.
4.3 Nájemce je povinen věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny. Pokud nájemce ztratí nebo zničí pronajaté nářadí/stroj, je povinen uhradit způsobenou škodu až do výše pořizovací ceny nářadí/stroje.
4.4 Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu předmětu nájmu, oznámí-li mu pronajímatel v přiměřené době den kontroly předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, která nenarušuje užívání předmětu nájmu nájemcem.
4.5 Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je nájemce povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu.
4.6 Nájemce je povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.
4.7 Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

5. Prohlášení pronajímatele

5.1 Pronajímatel odpovídá za vady předmětu nájmu zjevné i skryté, které předmět nájmu vykazuje v době jeho předání nájemci, byť se projeví později. Pokud se předmět nájmu po uzavření této smlouvy ukáže nezpůsobilý k obvyklému užívání dle této smlouvy, má nájemce právo požadovat po pronajímateli odstranění vad tomu bránících, nebo předmět nájmu pronajímateli vrátit a žádat po něm odevzdání jiné věci, kvalitativně a funkčně shodné či zaměnitelné s předmětem nájmu, k užívání za podmínek sjednaných touto smlouvou.
5.2 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu, že na něm neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem nájmu podle této smlouvy nakládat. Prohlašuje dále, že předmět nájmu nemá žádné vady, které by bránily jeho řádnému užívání a že je předmět nájmu k obvyklému užívání způsobilý.

6. Ukončení smlouvy

6.1 Tato smlouva může ukončena následujícím způsobem:
(a) uplynutím doby;
(b) výpovědí;
(c) odstoupením od smlouvy;

6.2 Smlouva končí uplynutím doby v případě, že smluvní strany sdělila druhé smluvní straně, že nemá zájem na prodloužení doby trvání smlouvy.
6.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
6.4 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně nájemce porušení i jen některé jednotlivé povinnosti, uvedené v čl. 4 této smlouvy, bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než který je uveden v této smlouvě, anebo ocitne-li se nájemce opakovaně v prodlení s úhradou nájemného.
6.5 Za podstatné porušení smluvních povinností se na straně pronajímatele považuje, ukáže-li se nepravdivé některé prohlášení pronajímatele, uvedené v čl. 5 smlouvy.
6.6 Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení nastávají dnem doručení, a že smluvní strany nejsou povinny vracet si vzájemná poskytnutá plnění před doručením odstoupení (účinky odstoupení nastávají dle dohody stran ex tunc).
6.7 Po doručení odstoupení od smlouvy je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli i se všemi doklady a příslušenstvím bez zbytečného odkladu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.
7.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.
7.3 Práva a povinnosti strany vyplývající z této smlouvy může smluvní strana postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
7.4 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
7.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7.6 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.